kİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNCA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında şirketimiz 1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, 1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında web sitesi ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu 1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

1.VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Web sitesi ziyaretçisi olarak iletişim faaliyetlerinin tamamlanması, satış, pazarlama ve satınalma faaliyetlerinin tamamlanması süreçlerinde işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Verileri; Ad-soyadı.

İletişim Verileri; E-posta adresi, telefon numarası.

Pazarlama Verileri; Çerez kayıtları.

3.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri 1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4. maddesi ışığında 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

Mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

1 YAŞAMKUTUSU TASARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , kişisel verileri doğrudan sizlerin vermiş olduğu bilgilerle elektronik olarak, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat hukuki sebebi doğrultusunda toplamaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında 5/2. maddesinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.

 

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla.